Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LINK Onderwijsadvies & Training afgesloten verkoopovereenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de dienstverlening, die kosteloos door LINK Onderwijsadvies & Training wordt aangeboden.
 3. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze voorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding/offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
 4. Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod vanuit LINK Onderwijsadvies & Training geheel vrijblijvend.

 

Artikel 2: Definities
In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. LINK: LINK Onderwijsadvies & Training
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met LINK een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 1. Elk door LINK uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever het aanbod aanvaardt en een schriftelijke bevestiging daarvan  binnen de in het vorige lid genoemde termijn door LINK is ontvangen.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand is gekomen.

 

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen LINK en de opdrachtgever zijn overeengekomen en vastgelegd.
 2. Artikel 3, derde lid, is van toepassing.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendomsrecht van alle door LINK ontwikkelde methoden, trainingen, technieken en materialen ligt bij LINK. Verveelvoudigen, openbaar maken en verspreiden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

 

Artikel 6: Prijs

 1. De prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

 

Artikel 7: Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke door LINK ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 2. Betaling vindt plaats in de valuta, waarin de prijs is uitgedrukt.
 3. Nadat de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, is door de opdrachtgever een rente van 2% verschuldigd. Bij betaling langer dan twee maanden na de factuurdatum is wettelijke rente verschuldigd over het hele factuurbedrag vanaf factuurdatum.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. LINK is slechts aansprakelijk voor (vervolg)schade en/of verliezen die de opdrachtgever mocht lijden in verband met of als gevolg van toerekenbare tekortkoming in niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, tot een zodanig bedrag als in verhouding staat tot maximaal de overeengekomen prijs, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij LINK heeft gemeld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart LINK voor alle schade die LINK mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door LINK geleverde goederen of diensten.

 

Artikel 9 : Opschorting
LINK heeft, indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens LINK, of indien LINK gegronde redenen heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens LINK, het recht de verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever – zowel die waarop de tekortkoming in de verplichting betrekking heeft als alle overige overeenkomsten tussen LINK  en de opdrachtgever – op te schorten.

 

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging

 1. Indien een van de partijen van oordeel is dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd kan, nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht, de overeenkomst voortijdig worden beëindigd, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
 2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen zal bij projecten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan twee maanden een opzegtermijn van een maand in acht worden genomen met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd.
 3. Over de in het vorige lid bedoelde opzegtermijn is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden verschuldigde bedrag.
 4. In geval van tussentijdse opzegging zijn eveneens door de opzeggende partij de kosten verschuldigd verbonden aan reeds met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van LINK bepalend, waarvoor de opdrachtgever desgewenst tegenbewijs kan leveren.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen LINK en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12: Geschillen

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.